บทความเกษตร/เทคโนโลยี » การปลูกพืชกลับหัว ประหยัดพื้นที่ดูแลง่าย

การปลูกพืชกลับหัว ประหยัดพื้นที่ดูแลง่าย

4 เมษายน 2022
2278   0

การปลูกพืชกลับหัว ประหยัดพื้นที่ดูแลง่าย

การปลูกพืชกลับหัว

การปลูกพืชกลับหัว


“การปลูกพืชกลับหัว” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรและผู้ที่สนใจปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งวิธีดังกล่าวพบว่าพืชมีการเจริญเติบโตได้ดี และยังนาพืชที่ปลูกแบบกลับหัวมาตกแต่งจัดสวนภายในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ทาให้เกิดความแปลกแก่ผู้พบเห็น สาหรับบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม การปลูกผักกลับหัวนาไปแขวนด้านบน ส่วนพื้นที่ด้านล่างยังใช้ประโยชน์ได้อีก นอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ปลูกแล้ว ยังสามารถมีผักต่าง ๆ เก็บไว้ทานด้วยฝีมือตัวเอง
ในต่างประเทศทาเป็นชุดผลิตภัณฑ์การปลูกผักกลับหัวแบบสาเร็จรูปออกมาขาย บรรจุกล่องสวยงาม เพียงผู้ซื้อนาชุดทดลองปลูกที่มีอยู่ในกล่องมารดน้าดูแลตามคาแนะนา ก็จะได้ผักกลับหัวปลูกไว้ที่บ้านหรือประดับตามสวน

ข้อดีในการปลูกพืชกลับหัว

 • ช่วยทาให้น้าและธาตุอาหารไหลไปเลี้ยงส่วนยอดได้มี ประสิทธิภาพมากกว่าปกติ
 • สามารถบรรเทาปัญหาการหยุดชะงักของการลาเลียงน้า และธาตุอาหาร
 • ในสภาพที่ต้นพืชกลับหัวแรงโน้มถ่วงจะสามารถช่วยผลักน้าให้ไหลลงไป เลี้ยงส่วนยอด
 • ช่วยลดปัญหาเรื่องวัชพืชและการเข้าทาลาย ของโรคและแมลงได้ดีอีกด้วย
 • ประหยัดพื้นที่ในการปลูก อีกทั้งยังสามารถนามาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย
 • เหมาะสาหรับพื้นที่ที่เป็นน้าท่วมซ้าซากทุกปี สามารถปลูกพืชผักและแขวนในครัวเรือนได้

วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการปลูกพืชกลับหัว

 • ขุยมะพร้าว
 • ดิน
 • ขี้เถ้าแกลบ
 • กระถาง (มีรูด้านล่างและด้านข้าง)
 • ลวดแขวน
 • กระเบื้องสี่เหลี่ยมหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
วิธีการปลูกพืชกลับหัว

 1. ผสมวัสดุปลูกและนาวัสดุปลูกใส่ลงในกระถางให้เต็ม
 2. นาแผ่นกระเบื้องสี่เหลี่ยมหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาปิดด้านบนของกระถาง ใช้นิ้วหนีบไว้กับกระถางเพื่อป้องกันวัสดุปลูกร่วงหล่น
 3. คว่ากระถางเพื่อให้ก้นกระถางหันขึ้นด้านบน
 4. นาต้นกล้าพืชลงปลูกในรูก้นกระถาง
 5. รดน้าให้ปุ๋ยตามปกติ (ในกรณีที่ปลูกในขุยมะพร้าวควรรดด้วยสารละลายปุ๋ย)
 6. รอจนต้นโตสูงอย่างน้อย 1 ฟุตแล้วจึงพลิกกระถางเพื่อให้ต้นพืชกลับหัว
 7. ปลูกต้นไม้ด้านข้างและด้านบนของกระถางแล้วใช้ลวดแขวนกระถาง

การปลูกพืชกลับหัว ประหยัดพื้นที่ดูแลง่าย
ผสมดินปลูกพืช

การปลูกพืชกลับหัว

กระถาง (มีรูด้านล่างและด้านข้าง)
การปลูกพืชกลับหัว

นาวัสดุปลูกใส่ลงในกระถางให้เต็ม

คว่ากระถางเพื่อให้ก้นกระถางหันขึ้นด้านบน

การปลูกพืชกลับหัว

นาต้นกล้าพืชลงปลูกในรูก้นกระถาง
ปลูกต้นไม้ด้านข้างและด้านบนของกระถางแล้วใช้ลวดแขวนกระถาง

ปลูกต้นไม้ด้านข้างและด้านบนของกระถางแล้วใช้ลวดแขวนกระถาง

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดสุพรรณบุรี
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ