สมุนไพรไทย » “ฟ้าทะลายโจร” วิธีการปลูกเมล็ดฟ้าทะลายโจร 

“ฟ้าทะลายโจร” วิธีการปลูกเมล็ดฟ้าทะลายโจร 

18 มกราคม 2022
1418   0

“ฟ้าทะลายโจร” วิธีการปลูกเมล็ดฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร
   ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชสมุนไพรรสขมที่มีการใช้กันมานานในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการของโรคหวัด เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ในปัจจุบันเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีนักวิจัยสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยพบว่าสารสำคัญที่ชื่อว่า “แอนโดรกราโฟไลด์” (andrographolide)  มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส จากผลการวิจัยดังกล่าวทำให้มีประชาชนจำนวนมากสนใจที่จะซื้อยาฟ้าทะลายโจร นำมารับประทานเพื่อบรรเทาอาการของโควิด-19

ขั้นตอนการบ่มเมล็ด

1.นำเมล็ดแช่น้ำอุ่น  1-2 คืน

2.นำ เมล็ดมำบ่มใส่ผำ้ 3-5 คืน  เพื่อให้เมล็ดมีรากงอกออกมา

3.เมื่อเมล็ดงอกแล้วนำ ไปปลูกตามพื้นที่จัดเตรียมไว้ไดเ้ลย

การปลูกฟ้าละลายโจร

แบบโรยเมล็ดเป็นแถว บ่มเมล็ดให้งอก ขุดร่องตื้นเป็นแถวยาวจากนั้นโรยเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลาย โจรลงไปแลว้เกลี่ยดินกลบเบาๆ   จากนั้นใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 50-100 เมล็ดต่อความยาว 1 เมตร เว้นระยะห่างในการปลูก ประมาณ 50 ซม.

(การปลูกด้วยวิธีนี้จะไม่พบปัญหาในการจำกัดวัชพืชเนื่องจากมีระยะการปลูกที่ไม่เว้นห่างจึงกำจัดวัชพืชและพรวนดินได้ง่ายๆ)

การให้น้ำ  หลังการเพาะเมล็ด หรือปักชำ ควรดูแลอย่าให้ขาดน ้ำ ระยะ 30 ถึง 60 วันแรกหลังจากปลูก ถ้า แดดจัด ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น ถ้าแดดไม่จัดควรรดน้ำพอชุ่มวันละครั้ง ในตอนเช้า เมื่อต้นโตขึ้น หลังจากอายุ 60 วัน รดน้ำวันเว้นวันได้ โดยสังเกตจำกสภาพดิน หากดินแห้ง หรือฝนทิ้ง ช่วง ควรรดน้ำพอชุ่ม การให้ปุ๋ย เมื่อต้นฟ้าทะลายโจรมีอายุ 60 วัน ให้ใส่ปุ๋ยอินทรียป์ระมาณ 125 กรัม ต่อต้น หรือ 300 ถึง 400 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร การเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บใบฟ้าทะลายโจร เมื่ออายุได้ 110 ถึง 120 วัน  เป็นระยะที่ฟ้าทะลายโจรเติบโตเต็มที่ และเริ่มออกดอก ถึงระยะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ควรเกินระยะดังกล่าว เพื่อให้มีสารสำคัญสูง

Cr:https://www.railungtop.com/บทความอื่นๆที่น่าสนใจ