บทความเกษตร/เทคโนโลยี » ไอเดีย ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน ลดปัญหาเชื้อรา

ไอเดีย ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน ลดปัญหาเชื้อรา

20 มกราคม 2022
1376   0

ไอเดีย ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน ลดปัญหาเชื้อรา

ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน

ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน

 ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน ลดปัญหาเชื้อรา นั้นเกิดจากแนวคิดบัณฑิตรักถิ่น สร้างอาชีพทำกินสู่ชุมชน การปลูกแตงกวาลอยฟ้าเป็นแนวคิดสุดสร้างสรรค์ จาก เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) คนเก่งของอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่กล้าคิด กล้าทำ เรียนรู้และปรับเปลี่ยนนำนวัตกรรมใหม่ๆ มา ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อราในแตงกวา

นางสาวไซหละ ยาโก๊ะ อายุ 31 ปี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหํารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จากวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ผู้ริเริ่มการปลูกแตงกวา ลอยฟ้าไร้ดิน ในชุมชนบ้านฮูลูปาเร๊ะ หมู่ 8 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสาย กรุงเทพ – สุไหงโกลก สายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย 

นางสาวไซหละ เล่าว่าตนเองได้เริ่มต้นยึดอาชีพการปลูกผัก เป็นอาชีพเสริมหลังจากสมรสกับนายลุกมัน เจ๊ะกอ เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา และตนเองคิดว่าโชคดีที่ได้คู่ชีวิตที่มีความชื่นชอบในอาชีพการทําการเกษตรที่เหมือนกัน ทั้งคู่มีอาชีพหลักคือการรับจ้างกรีดยาง พื้นที่ 15 ไร่ แต่ด้วยปัญหาราคายางตกต่ำ ทําให้รายได้ไม่เพียงพอ เพราะด้วยภาระ ครอบครัวที่มีลูกสาวในวัยกําลังกินกําลังนอนถึง 2 คน จึง ตัดสินใจหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

ด้วยความตั้งใจและเป็นคนรักการเรียนรู้ ชื่นชอบและผูกพันกับอาชีพการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก จึงเริ่มปลูกแตงโมและแตงกวาในพื้นที่สวนยางต้นเล็ก ซึ่งนิยมปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ช่วงเดือนมกราคม ผลิตที่ได้สร้างรายได้ให้กับทั้งคู่เป็นอย่างดี แต่ปลูกได้เพียง 3 ปีเท่านั้น เมื่อต้นยางเริ่มโตขึ้นทําให้ต้องมองหาพื้นที่ปลูกใหม่ กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความหนักใจให้กับทั้งคู่ไม่น้อย เนื่องจากพื้นฐานทางครอบครัวที่ไม่ได้มีต้นทุนที่ดินทํากินเป็นของตนเอง จึงตัดสินใจนําปัญหาไปขอรับคําปรึกษาจากนางรูนี อุมา ผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนแรกของอําเภอระแงะ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี โดยได้ให้ความอนุเคราะห์ในการติดต่อขออนุญาตใช้พื้นที่รกร้างสองข้างทางรถไฟในชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นแปลงปลูก

จากการสํารวจตลาดในพื้นที่ พบว่า ราคาผลผลิตแตงกวาในช่วงฤดูฝนค่อนข้างสูง เป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้ ตนเองสนใจอยากจะพัฒนาวิธีการปลูกแตงกวาเพื่อให้มีผลผลิตได้ในช่วงดังกล่าว แต่ที่ผ่านมาการปลูกแตงกวาลงดินแบบทั่วไปในพื้นที่มักจะประสบปัญหาเรื่องโรคจากเชื้อรา จึงได้พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจํากช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อในอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ เพื่อหาวิธีปลูกที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ทั้งคู่จึงตัดสินใจเริ่มต้นปลูกแตงกวา แบบไร้ดิน

โดยได้เริ่มต้นทดลองเรียนรู้จากพื้นที่เล็กๆ หน้าบ้านพัก ด้วยการนําขี้เถ้าแกลบหรือแกลบเผามาใช้เป็นวัสดุปลูกบรรจุ ลงถุงดําแขวนไว้บนราวไม้ไผ่ ให้ถุงอยู่สูงจากพื้นดิน ประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นการประยุกต์เปลี่ยนแปลงจากต้นแบบที่ใช้ ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก เนื่องจากขุยมะพร้าวจัดเป็นวัตถุดิบที่ ราคาสูงและหาซื้อยากในพื้นที่ จึงทําให้ต้องทดลองใช้วัสดุปลูก ชนิดอื่นที่หาซื้อได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ แกลบเผาที่ใช้นั้นได้ฟรีมาจาก โรงสีข้าวในชุมชน นับเป็นความโชคดีของทั้งคู่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่ง ยังคงอนุรักษ์การทํานาข้าวอยู่อย่างเข้มแข็งและมีโรงสีในชุมชน ใกล้เคียง หลังจากทดลองปลูกหน้าบ้านแล้วพบว่า แตงกวาเติบโตดีให้ผลผลิตได้จริง จึงต่อยอดขยายผลปลูกเพิ่มรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2561 จํานวน 300 ถุง ในบริเวณพื้นที่สองข้าง ทางรถไฟที่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ไว้

นายลุกมัน เจ๊ะกอ สามีนางสาวไซหละ เล่าเสริมว่า ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ปลูกและผลิตต้นแตงกวาแบบแขวนเพื่อการจําหน่าย จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวัสดุปลูกจากเดิม ที่ใช้เพียงแกลบเผา 100% เป็นใช้ดินผสมแกลบเผา อัตราส่วน 2:1 ผสมให้เข้ากัน ใส่ในถุงดําขนาด 8×10 นิ้ว แขวนไว้ที่ ราวไม้ไผ่ให้ถุงสูงจากพื้นประมําณ 50 เซนติเมตร โดยใช้ เชือกฟางเส้นเล็กโยงอุ้มถุงไว้ ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ ควบคุมกําจัดศัตรูพืชโดยใช้พืชสมุนไพร ที่หมักไว้จากวัตถุดิบ ที่มีในพื้นที่จากการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตร อําเภอระแงะ เพื่อสนับสนุนให้เป็นพืชผักปลอดภัย นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบการให้น้ําโดยใช้ระบบน้ําหยด ซึ่งพบว่าทําให้ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานขึ้นจากเดิมเก็บได้เพียง 1 เดือน กลายเป็น 2 เดือนในช่วงฤดูแล้ง

 
สําหรับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยถุงละ 27 บาท ผลผลิต เฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อต้น เลือกใช้แตงกวาพันธุ์จังโก้ สามารถ
จำหน่ายให้พ่อค้าขายส่งกิโลกรัมละ 18 บําท ราคาขายปลีก กิโลกรัมละ 20 บําท ซึ่งการปลูกแตงกวาในถุงดําลอยฟ้าสามารถปลูกซ่ำได้ 5 รุ่นต่อ 1 ถุง เมื่อเปรียบเทียบระหว่ํางการปลูกลงดินแบบทั่วไป ต้นทุนในการจัดการด้านวัชพืชและ โรคแมลงจะน้อยกว่า

นางสาวไซหละ เล่าด้วยความภูมิใจว่า ตนดีใจที่ผลผลิตแตงกวาจากสวนตนเองเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและพ่อค้าที่รับซื้อในตลาดมากขึ้น ปัจจุบันส่งขายให้พ่อค้า ในตลาดตันหยงมัส กิโลกรัมละ 18 บาท และขายให้ผู้บริโภคทั่วไป ในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังเริ่มเปิดตลาดออนไลน์ผ่านช่องทาง “ตลาดเกษตรสุขใจ” ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอําเภอระแงะ เพื่อต้องการให้เป็นสื่อกลางสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภคได้พูดคุยซื้อขายสินค้าผลผลิตทางการ เกษตรในพื้นที่ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังภูมิใจที่ได้ตัดสินใจเลือกกลับมายึดอาชีพเกษตรกรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง สามารถเลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี พิสูจน์ให้หลายคนเห็นว่าด้วยอาชีพการเกษตรตนสามารถประสบความสําเร็จ และเป็นที่ยอมรับมีเกียรติ สร้างชื่อเสียง ความภาคภูมิใจให้ครอบครัวและชุมชนได้

จากอาชีพเสริมในอดีต จนปัจจุบันนางสาวไซหละได้พัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองจนกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว นอกจากปลูกแตงกวาแล้วยังขยายพื้นที่สําหรับปลูกข่าและตะไคร้เพิ่มเติมเพื่อตัดจําหน่ายส่งให้พ่อค้ําในตลาดของอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รวมพื้นที่ปลูกกว่า 8 ไร่ พร้อมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในชุมชน อาทิ พืชผักสวนครัว ไม้ผลตามฤดูกาล และขยายผลส่งต่อความรู้เรื่องการปลูกแตงกวาลอยฟ้าให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ได้นําไปปลูกเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย

จากการประสบผลสําเร็จของนางสาวไซหละ ยาโก๊ะ จึงนับได้ว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รู้จักการศึกษาตลาด เพื่อนําข้อมูลมําใช้ในการวางแผนการผลิต มีความเข้าใจในเรื่องการตลาดนําการผลิต มีแนวคิดเชิงธุรกิจ มองหาช่องทางการตลาดใหม่ ในขณะเดียวกันก็ใส่ใจเรื่องการผลิตสินค้าดีที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสําหรับผู้ผลิต และผู้บริโภค เป็นเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์มีรายได้ที่มั่นคงและ “อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน”

“สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวไซหละ ยาโก๊ะ โทรศัพท์ 08 1418 9968 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 0 7367 1290 และ Facebook Fanpage : สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ”

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเนื้อหาและรูปภาพ :thairath.co.th, opsmoac.go.th, farmchannelthailand.comบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง