สาระน่ารู้ » รู้หรือไม่ พ.ร.บ.รถยนต์ ต่อทุกปีคุ้มครองอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่ พ.ร.บ.รถยนต์ ต่อทุกปีคุ้มครองอะไรบ้าง?

11 ธันวาคม 2019
1800   0

รู้หรือไม่ พ.ร.บ.รถยนต์ ต่อทุกปีคุ้มครองอะไรบ้าง?

พ.ร.บ.รถยนต์ จำเป็นต้องต่อภาษีทุกปี เนื่องจากต้องใช้ประกอบการต่อทะเบียนรถยนต์ หรือ ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี  ตามที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ โดยสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน  หากรถยนต์เราไม่มี พ.ร.บ. จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เพราะฉะนั้นเจ้าของรถยนต์ต้องเก็บเอกสารการต่อภาษีและประกันรถยนต์ ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการขอตรวจเวลาใช้รถยนต์ทุกเวลาหรือเวลาเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

วงเงินในการคุ้มครองมีดังนี้

จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่จะได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

1.ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ ( ตามจริง )  เบิกได้  30,000 บาท ต่อคน

2.การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ ทุพพลภาพถาวร  เบิกได้  35,000 บาท ต่อคน

ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย  (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)

1. ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้ไม่เกิน  80,000 บาท  ต่อคน
2. กรณีเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เบิกได้ไม่เกิน  300,000 บาท  ต่อคน

  • เสียชีวิต เบิกได้ 300,000 บาท
  • มือขาด ตาบอด เบิกได้ 300,000 บาท
  • ตาบอด เบิกได้  250,000 บาท
  • มือขาด เบิกได้ 250,000 บาท
  • นิ้วขาดเบิกได้ 200,000 บาท

3.เงินชดเชยรายวัน ( ผู้ป่วยใน ) ไม่เกิน 200 บาท ต่อวัน  รวมกันแล้วไม่เกิน 20 วัน  สูงสุดไม่เกิน 4,000บาท

4.วงเงินการคุ้มครองต่อครั้ง ไมเกิน  5,000,000 บาท

ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการเคลม หรือเบิก พ.ร.บ. มีอะไรบ้าง

1.แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลงบันทึกประจำวัน  (ขอใบบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วย)
2.เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  ( เอกสารที่ต้องนำมาด้วยจากโรงพยาบาล)

 •  ใบรับรองแพทย์
 •  ใบเสร็จรับเงิน

3.นำเอกสารต่อบริษัทประกันที่ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

 •  ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 •  ใบรับรองแพทย์
 •  ใบเสร็จรับเงิน
 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับบาดเจ็บ

หมายเหตุ :

 • ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
 • ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 • จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

เรียบเรียง : Sarakaset