บทความเกษตร/เทคโนโลยี » เลี้ยงกบคอนโดเลี้ยงง่ายรายได้ดี

เลี้ยงกบคอนโดเลี้ยงง่ายรายได้ดี

10 มิถุนายน 2019
179   0

สวัดดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเพาะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาชีพ หรืองานอดิเรกเวลาว่างก็ตามครับ ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงกบ เป็นสัตว์ที่ข้อนข้างเลี้ยงและโตไว และขายได้ราคาดี ไม่แพ้สัตว์ตัวอยู่ครับ

สำหรับคนที่มีเนื้อที่ในการเลี้ยงที่จำกัดนั้น การเลี้ยงแบบ “กบแบบคอนโด” ถือได้ว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวครับ การจัดการก็ง่ายสะดวกสบายเลยทีเดียว

การเตรียมคอนโด            

เริ่มแรกให้เตรียมยางรถยนต์เก่าจำนวน  3  เส้นกำลังดี   โดยนำเส้นแรกมาวางกับพื้นดิน  หลังจากนั้นให้เอาทรายหรือดินมาอัดบริเวณช่องว่างที่อยู่ติดกับดิน  ให้ดินหรือทรายเสมอกับขอบยาง  ตัดแผ่นพลาสติกหรือถุงพลาสติกวางทับบนทรายหรือดินก่อนที่จะวางยางรถยนต์ทับบนดินจากนั้นให้เจาะท่อระบายน้ำทิ้งด้วยท่อ PVC ทั้วไปจะเป็นท่อเก่าหรือใหม่ก็ได้ครับ เมื่อเวลาทำความสะอาดน้ำจะไหลออกมาได้ง่าย  สำหรับด้านบนปิดด้วยฝาพัดลมเก่า ทำต่อกันไปเรื่อยตามจำนวนที่เราต้องการจะปล่อย

จำนวนการปล่อยต่อบ่อ           

 สำหรับการเลี้ยงให้เลือกซื้อลูกกบที่มีอายุประมาณ  1-2 เดือน  นำมาปล่อยเลี้ยง ให้พยายามคัดเลือกกบที่กินอาหารเม็ดได้แล้ว ลูกกบจะได้โตไว  ซึ่งล้อรถยนต์เก่า 1 ชุด สามารถลี้ยงกบได้   100 – 150  ตัว แล้ว ควรเสริมด้วยอาหารสดช่วยกบจะได้ใหญ่ไวกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดปกติ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลำ และควรให้อาหารในช่วงเย็นกบจะได้ลงมากินอาหารในช่วงกลางคืนพร้อมกัน ส่วนเรื่องของน้ำความมีการถ่ายเทน้ำอย่างน้อย 3-4 วัน ต่อครั้ง เพื่อความสะอาดและลูกกบจะได้โตไว แล้วควรเลี้ยงในที่มีแสงร้ำไร เพราะกบเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงสะว่างมาก

แนวทางการป้องกันโรคที่เกิดกับกบ

 1. ควรผสมอาหารด้วยน้ำหมักชีวภาพก่อนให้กบกิน ด้วยอัตราส่วนผสมน้ำหมักชีวภาพ 2 ช้อนโต๊ะต่ออาหารประมาณ 1 กิโลกรัม
 2. เมื่อกบมีอาการท้องอืด หรือตัวเหลือง ซึม ให้ใช้ขิง ข่า และฟ้าทะะลายโจร ต้มให้
  น้ำมีให้สีชา แล้วน้ำมาผสมกับอาหารกบ
 3. กรณีที่กบเป็นแผลเปื่อย ให้ใช้ขมิ้นผล และใบน้อยหน่ำตากแห้ง (หรือเปลือกมังคุด
  ตำกแห้ง) น้ำทั้ง 2 อย่ำงมำบดให้ละเอียด และผสมปูนแดงลงไปเล็กน้อย ทำบริเวณแผล แล้วแยก
  กบที่เป็นแผลออกต่ำงหำก อย่ำงน้อย 1 วัน โดยกบที่เป็นโรคมำใส่ถุงพลำสติก เจำะช่องระบำย
  อำกำศ และไม่ให้ถูกน้้ำ
 4. กรณีที่เลี้ยงกบในบ่อดิน หรือบ่อปูน ควรน้ำเกลือแกงผสมน้้ำใส่ลงไปในบ่อเลี้ยงกบ
  ด้วย เพื่อฆ่ำเชื้อรำหรือเชื้อโรคอื่นๆ อัตรำกำรใส่ถ้ำบ่อเลี้ยงมีขนำด 4 X 4 เมตร ให้ใส่น้้ำสูง 5
  เซนติเมตร และใส่เกลือแกง ลงไปประมำณ 3 ช้อนโต๊ะ

ต้นทุน

 • อาหารปลาดุกเล็ก 1 กิโลกรัม 100 บาท
 • อาหารปลาดุกใหญ่ 1 กระสอบ 390 บาท
  รวม 490 บาท
  จับกบขายได้ประมาณ 25 กิโลกรัม ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
  หักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้กำไร 750 บาท/1 ชุด (3 ล้อ)