บทความเกษตร/เทคโนโลยี » เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่

6 มิถุนายน 2019
230   0

จากปัญหาของเกษตรกรของไทย ที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวกันเป็นจำนวนมาก และ ขาดความรู้ในด้านการทำการเกษตร จึงส่งผลทำให้ประสบปัญหา ขาดทุนและเป็นหนี้สินพอกพูน ไม่สามารถพุ่งพาต้นเองได้ ทำมากแต่ได้น้องเพราะเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ยิ่งทำยิ่งจน “ด้วยพระอัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทาน “เกษตรทฤษฎีใหม่”  เข้ามาช่วยในการจัดสรรพื้นที่ในการทำการเกษตรแบบพึ่งพาต้นเองได้ โดยใช้เนื้อที่น้อยแล้วแบ่งจัดสรรให้เป็นระบบ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ดำรัสไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งสองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องขยันและอดทน ต้องไม่ใจร้อน.

 

“เกษตรทฤษฎีใหม่”

หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่

        ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น คือการจัดสรรที่ดินระดับไร่นา ซึ่งมีการจัดการดินและน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10

30 % เป็นสระน้ำสำหรับกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำ

30 % สำหรับปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำครัวเรือน

30 % ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน พืชผักและสมุนไพร ฯ เพื่อใช้กินในชีวิตประจำวันและจำหน่าย

10 % เป็นที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ โรงเรือนอื่น ๆ ถนน คันดิน กองฟาง โรงหมักปุ๋ย ลานตาก สวนไม้ดอกไม่ประดับ